Tietosuojaseloste

02.05.2019 (Päivitetty 02.05.2022)

Tämä on Lakeuden KiinteistönVälitys LKV Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 02.05.2019. Viimeisin muutos 02.05.2022.
Tietosuojaselostetta saatetaan muuttaa ajoittain julkaisemalla siitä uusi versio.

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä

Lakeuden KiinteistönVälitys LKV Oy
Y-tunnus: 2827292-1
osoite: Kauppakatu 19 L 3, 60100 SEINÄJOKI
p. +358 45 670 5570
sähköposti: toimisto@lkvoy.fi

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

Tietosuojavastaava
Tapio Kiviaho
p. +358 45 670 5570
sähköposti: tapio.kiviaho@lkvoy.fi

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan.

Henkilörekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

- Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn

- Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde

- Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen

- Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

- Yleinen etu tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen

- Elintärkeiden etujen suojaaminen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin kuuluvat

-Toimeksiannon hoitoon, markkinointiin (myös suoramarkkinointi) sekä erilaisiin markkina- ja mielipidetutkimuksiin tarvittaviin tietoihin. Markkinointia ja tutkimuksia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteistä:

- Rekisteröidyltä itseltään

- Kaupparekisteristä

- Väestörekisterikeskuksesta
- Henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään suoraan käyttämäämme järjestelmään, lomakkeella, puhelimella, sähköpostilla, mobiilisovelluksella tai muulla vastaavalla tavalla.

-Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla rekisteröidyn päätelaitteista.

-Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös esim. postin osoitetietojärjestelmästä, isännöitsijätoimistoista saatavista tiedoista, ja muista viranomaisrekistereistä.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

- Henkilökohtaiset tiedot, kuten nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite
- Henkilötunnus tai syntymäpäivä, jos tilaukseen on liitetty .com tai fi-päätteinen verkkotunnus
- Y-tunnus tai ALV-koodi, organisaation nimi ja yhteyshenkilö, jos tilauksen tekijä on yritys, yhdistys tai muu organisaatio
- Palveluun liittyvät käyttäjätunnukset ja salasanat
- IP-osoite, josta palveluita käytetään
- Palveluiden toimittamiseen tarvittavat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, valtakirjat, valtuutukset, yhteydenotot ja muut viestit, sähköpostiviestit, puhelutiedot, chat-keskustelut
- Markkinointisuostumustiedot, uutiskirjeiden ja vastaavien tilaustiedot
- Muut palvelun tuottamiseen liittyvät pakolliset tiedot
- Evästeet
Lisäksi keräämme sinulta tietoa, joka syntyy palveluidemme käytön yhteydessä.
- palveluiden ylläpitoon liittyvät tiedot, kuten lokitiedot
- Tilaus- ja laskuhistoria
- Markkinointiin sekä sivujen selaukseen liittyvät seurantatiedot
- Asiakkaan analysointitiedot
- Muut palvelun käytön aikana syntyneet tiedot
Lisäksi voimme kerätä myös muita tietoja, joita olemme saaneet sinulta suostumuksesi perusteella.
Tietolähteinämme voit olla esimerkiksi sinä itse, kun mm. asioit kanssamme tilatessasi ja käyttäessäsi palveluita, asioit verkkosivustollamme, olet meihin yhteydessä tai tilaat esimerkiksi uutiskirjeitämme. Keräämme tietoja myös havainnoimalla palvelun käyttöä. Tietolähteinä voivat olla esimerkiksi myös, mutta ei rajoittuen, sähköposti, yhteydenottolomake, asiakaspalvelu-chat tai logitiedot.
Ulkopuolisina tietolähteinämme voivat olla myös esimerkiksi julkisesti saatavilla olevat rekisterit, ostetut markkinointirekisterit tai vastaavat, sekä erilaiset palvelut kuten Facebook, Twitter, Google AdWords, Google AdSense ja LinkedIn.
Voimme hyödyntää myös kerättyjen tietojen perusteella johdettuja tietoja, kuten päätelmiä, jotka voivat koskea esimerkiksi todennäköisiä kiinnostuksen kohteita.

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa, sekä osapuolten välisen sopimuksen toteuttamiseksi tai asiaan kuuluvan yhteyden täyttyessä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa siten esimerkiksi aluehallintovirastolle ja muille viranomaisille, kaupanteon yhteydessä kaupan osapuolten pankeille ja toimeksiannon eri vaiheissa esim. isännöitsijälle ja maanmittauslaitokselle.

Rekisterinpitäjän tietohallinnon ulkoistamisen yhteydessä henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua myös rekisterinpitäjän alihankkijoiden toimesta, mutta tällöin vain rekisterinpitäjän lukuun. Sellaisia alihankkijoita voivat olla esim. kiinteistönvälitysjärjestelmien ja markkinointijärjestelmien palveluntarjoajat sekä asuntojen myynti-ilmoitusportaaleja ylläpitävät tahot.
Tietoja voidaan luovuttaa LKV Oy:n valitsemalle yhteistyökumppanille markkinointitarkoituksiin, mikäli markkinointi tukee asiakasrekisterin käyttötarkoitusta. Rekisterinpitäjän tietohallinnon ulkoistamisen yhteydessä henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua myös rekisterinpitäjän alihankkijoiden toimesta, mutta tällöin vain rekisterinpitäjän lukuun.
Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa. Kauppahinta- ja kaupan kohteen muita tietoja luovutetaan lisäksi Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:lle, jossa tiedot tallennetaan kiinteistönvälittäjien käyttämään Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n Hintaseurantapalvelun arkistoinnin edellyttämässä laajuudessa.

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos näin erityisestä syystä kuitenkin tehdään, siirto toteutetaan Euroopan komission antaman tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle lain sallimin tavoin, mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä tai muin sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso. EU:n ulkopuolelle pyritään luovuttamana mahdollisimman vähän tietoja tai tietoja, jotka muutenkin olisivat julkisia, esimerkiksi asuntoilmoituksessa tai Internet-sivustolla näkyvät tiedot.. Markkinointia voidaan toteuttaa esim. Facebookissa, Instagramissa tai vastaavissa palveluissa. Siirto EU:n ulkopuolelle voi väliaikaisesti tapahtua myös erilaisten pilvipalvelujen käyttämisen yhteydessä, kuten esim. iCloudin, OneDriven, GoogleDriven tai Dropboxin yhteydessä.

Henkilötietojen suojaus

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän tavoitteen varmistamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillä on työsopimuslain (55/2001) ja niitä täydentävien salassapitosopimusten perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Tietojen säilytysaika

Toimeksiantojen tietoja, asiakirjoja sekä niihin liittyviä henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti kymmenen (10) vuotta toimeksiannon päättymisestä toimeksiantoon liittyvien, lainsäädäntöön ja hyvään välitystapaan perustuvien velvoite- ja vastuukysymysten vuoksi.

Rahanpesulain mukaisia tietoja säilytetään viisi (5) vuotta, jollei kyseisten tietojen edelleen säilyttäminen ole tarpeen rikostutkinnan, vireillä olevan oikeudenkäynnin taikka rekisterinpitäjän tai sen palveluksessa olevan oikeuksien turvaamiseksi. Tietojen ja asiakirjojen edelleen säilyttämisen tarpeellisuus tutkitaan tällöin viimeistään kolmen (3) vuoden kuluttua edellisestä säilyttämisen tarpeellisuuden tarkistamisesta (Lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, 444/2017, 4 §).

Muut henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun henkilötiedon säilyttämiselle ei enää ole tarvetta. Mikäli henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen on perustunut ainoastaan Asiakkaan suostumukseen, poistetaan henkilötiedot tämän pyynnöstä.henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;

b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai

c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tietosuojakäytäntöjään. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen.

Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle tai muutoin muuttuvat merkittävästi, rekisterinpitäjä ilmoittaa niistä etukäteen ja pyytää tarvittaessa suostumuksen.


Välittävin terveisin

Tapio Kiviaho

LKV Oy